No presente Aviso Legal, o Usuario, poderá atopar toda a información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e o responsable da páxina web accesible na dirección URL http://ocaminoquenosune.com/ (en diante, o Sitio web), que ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO pon ao dispor dos usuarios da internet.

A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- DATOS DO RESPONSABLE TITULAR DO SITIO WEB

Nome do titular: AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE LUGO

Domicilio social: Pza. Mártires de Carral, 11, entresuelo

27001 Lugo

C.I.F.: G -27186972

Teléfono de contacto: 638 295 225

Correo electrónico: lugocamino@gmail.com

O ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO é o responsable do Sitio web e comprométese a cumprir con todos os requisitos nacionais e europeos que regulan o uso dos datos persoais dos usuarios.

Este Sitio web garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos proporcionen de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e a Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Xullo ( LSSI-CE)

2.- OBXECTO

O Sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

O acceso e a utilización do Sitio web atribúe a condición de usuario do Sitio web (en diante, o “Usuario”) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal así como das súas modificacións. A prestación do servizo do Sitio web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado ao Sitio web ou a algún dos servizos que a través do mesmo facilítanse. Por tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web. O acceso á web ten carácter gratuíto para os usuarios da mesma, salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos usuarios.

3.2.- Rexistro de usuarios. Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.

3.3.- Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

No caso dos menores de trece anos requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

En ningún caso solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes. Se es menor de trece anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais non debes rexistrarche como usuario.

Nesta web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

4.- CONTIDOS DA WEB

O idioma utilizado polo titular na web será o castelán. ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.

ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO poderá modificar os contidos sen aviso previo/previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.

Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen ao dispor dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.

As ligazóns ou hiperligazóns que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo usuario poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO, asumindo todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido nas normativas vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.

6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso á web como o uso non consentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso. ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

– a presenza dun virus no computador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web.

– un mal funcionamento do navegador.

– e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO non se fai responsable da fiabilidade e rapidez das hiperligazóns que se incorporen na web para a apertura doutras. Tampouco non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.

ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accedeu mediante ligazóns desta web.

7.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA “ COOKIE”

O Sitio web pode empregar cookies ou tecnoloxías similares que se rexerán polo establecido na Política de Cookies, accesible en todo momento e respectando a confidencialidade e intimidade do usuario, sendo parte integrante do presente Aviso Legal.

8.- NAVEGACIÓN

Os servidores da internet poden recoller datos non identificables, que poidan incluír, direccións IP, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. A súa dirección IP almacenarase nos logs de acceso de forma automática e coa única finalidade de permitir o tránsito por Internet, sendo necesario que o seu equipo facilite esta dirección IP cando navega por Internet para que as comunicacións poidan realizarse. Así mesmo, a dirección IP poderá ser utilizada para realizar estatísticas, de maneira anónima, sobre o número de visitantes desta web e a súa procedencia, de forma totalmente transparente á súa navegación.

9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O usuario coñece e acepta que todos os contidos e/ou calquera outros elementos do sitio web son propiedade de ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO, e comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade do mesmo e/ou de terceiros. Calquera uso da web ou os seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular

Está reservado exclusivamente a ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO, calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO.

10.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerá de conformidade coa lexislación española. ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, ASOC. AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO LUGO e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de LUGO.